(099)211-11-96
(063)73-75-999
(096)14-34-000
(0)
$ :

:

:

RG660BV-W

RG660BV-W

(1 )

: 323.00Ãðí.

:

Êàáåëü êîàêñèàëüíûé RG6 STANDART, PVC RoHS, öåíòðàëüíûé ïðîâîäíèê - ñòàëü, ïëàêèðîâàííàÿ ìåäüþ, îïëåòêà 60%, áåëûé (áóõòà 100ì).Öåíà óêàçàíà çà áóõòó.
RG660BV-W?
() .

:

Email:

, RG660BV-W: