(099)211-11-96
(063)73-75-999
(096)14-34-000
(0)
$ :

:

:

Óñèëèòåëü Fli FU720.4-F1

Óñèëèòåëü Fli FU720.4-F1

(0 )

: 3,192.00Ãðí.

:

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Fli FU720.4-F1: Óñèëèòåëü 4-êàíàëüíûé Ìàêñèìàëüíàÿ ìîùíîñòü: 720 Âò Ìîùíîñòü 4*70 Âò 4Îìà, 4*90 Âò 2Îìà Ìîñò 4Îìà 2*180 Âò Ãàáàðèòû 49/355/197 ìì
Óñèëèòåëü Fli FU720.4-F1?
() .

:

Email:

, Óñèëèòåëü Fli FU720.4-F1: