(099)211-11-96
(063)73-75-999
(096)14-34-000
(0)
$ :

:

:

Óñèëèòåëü Mystery MJ-5.400

Óñèëèòåëü Mystery MJ-5.400

(0 )

: 2,527.00Ãðí.

:

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Mystery MJ-5.400: Ìîùíîñòü ìàêñ. (4 Îì) Âò x êàíàë: 120 Âò õ 4 + 320 Âò x 1; 120 Âò õ 2 + 320 Âò x 2; 220 Âò õ 2 + 320 Âò x 1 Ìîùíîñòü RMS (4 Îì) Âò x êàíàë: 60 Âò õ 4 + 160 Âò x 1; 60 Âò õ 2 + 160 Âò x 2; 110 Âò õ 2 + 160 Âò x 1 Ìîùíîñòü ìàêñ. (2 Îì) Âò x êàíàë: 150 Âò õ 4 + 600 Âò x 1 Ìîùíîñòü RMS (2 Îì) Âò x êàíàë: 75 Âò õ 4 + 300 Âò x 1 ×àñòîòíûé äèàïàçîí: 20 Ãö – 22 êÃö Ôèëüòð íèçêèõ ÷àñòîò: 40 Ãö - 450 Ãö Ôèëüòð âûñîêèõ ÷àñòîò: 100 Ãö Âõîäíàÿ ÷óâñòâèòåëüíîñòü: 0,1 - 8  Ñîîòíîøåíèå ñèãíàë/øóì: >86 äÁ Ðàçìåðû, ìì: 432 õ 49,5 õ 232
Óñèëèòåëü Mystery MJ-5.400?
() .

:

Email:

, Óñèëèòåëü Mystery MJ-5.400: