(099)211-11-96
(063)73-75-999
(096)14-34-000
(0)
$ :

:

:

Àêóñòèêà Magnat Selection 216

(0 )

: 2,261.00Ãðí.

:

åõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Magnat Selection 216: Àâòîìîáèëüíàÿ àêóñòè÷åñêàÿ ñèñòåìà, 2-õ ïîëîñíàÿ êîìïîíåíòíàÿ, 6,5" (165 ìì), 120/480 Âò, 34 - 28000 Ãö, 91 äÁ, ÷àñòîòà êðîññ: 3800 Ãö.
Àêóñòèêà Magnat Selection 216?
() .

:

Email:

, Àêóñòèêà Magnat Selection 216: