(099)211-11-96
(063)73-75-999
(096)14-34-000
(0)
$ :

:

:

Dune HD Duo New!

Dune HD Duo New!

(0 )

: 7,220.00Ãðí.

:

Êîìïàíèÿ HDI Dune ñ ãîðäîñòüþ ïðåäñòàâëÿåò íîâûé óíèêàëüíûé ïî ñâîåìó îñíàùåíèþ ñåòåâîé ìåäèàïëååð Dune HD Duo. Íîâèíêà îðèåíòèðîâàíà íà âçûñêàòåëüíûõ ïîëüçîâàòåëåé, íè â ÷¸ì íå òåðïÿùèõ êîìïðîìèññíûõ ðåøåíèé èëè îãðàíè÷åíèé, â òîì ÷èñëå â îáú¸ìå õðàíèëèùà äëÿ äîìàøíåé ìåäèàòåêè è â óäîáñòâå äîñòóïà ê íåé. Äëÿ äîñòèæåíèÿ ýòîé öåëè, èíæåíåðû HDI Dune îñíàñòèëè íîâèíêó äâóìÿ îòñåêàìè äëÿ 3,5-äþéìîâûõ HDD ñ èíòåðôåéñîì SATA, áëàãîäàðÿ ÷åìó óæå ñåãîäíÿ ìîæíî äîáèòüñÿ áåñïðåöåäåíòíî âûñîêîãî äëÿ ìåäèàïëååðîâ îáú¸ìà âíóòðåííåãî õðàíèëèùà èíôîðìàöèè â 4 òåðàáàéòà.

Äàííûé ïðîèãðûâàòåëü îñíàù¸í íàèáîëåå ñîâåðøåííûì íà ñåãîäíÿøíèé äåíü âèäåîïðîöåññîðîì Sigma Designs SMP8642/43 è, ñ òî÷êè çðåíèÿ ôóíêöèîíàëüíîñòè, íè â ÷¸ì íå óñòóïàåò ôëàãìàíó êîìïàíèè — ìåäèà-öåíòðó Dune HD Max. Ïîìèìî óïîìÿíóòûõ âûøå äâóõ îòñåêîâ äëÿ HDD, ïðîèãðûâàòåëü èìååò ïðè¸ìíèê äëÿ êàðò ïàìÿòè òèïà SD è òðè âûñîêîñêîðîñòíûõ ïîðòà USB 2.0 äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ âíåøíèõ íàêîïèòåëåé è ìîäóëåé ðàñøèðåíèÿ.

 îñòàëüíîì íîâèíêà íå áåç îñíîâàíèÿ ïðåòåíäóåò íà ëàâðû ñâîèõ ñîáðàòüåâ ïî ìîäåëüíîìó ðÿäó, ñîáðàâøèõ çà ïîñëåäíåå âðåìÿ âñå âîçìîæíûå íàãðàäû è ïîáåäèâøèõ áóêâàëüíî âî âñåõ ñðàâíèòåëüíûõ òåñòèðîâàíèÿõ, ïðîâîäèìûõ ðàçëè÷íûìè ïðîôèëüíûìè èçäàíèÿìè âî âñ¸ì ìèðå.  àêòèâ Dune HD Duo ìîæíî çàïèñàòü ïîääåðæêó ïðàêòè÷åñêè âñåõ èçâåñòíûõ ôîðìàòîâ àóäèî è âèäåî ñòàíäàðòíîé è âûñîêîé ÷¸òêîñòè, ñîâìåñòèìîñòü ñî âñåìè ðàçíîâèäíîñòÿìè «âûñîêîãî» çâóêà (Dolby TrueHD, DTS HD Master Audio è ò.ï.), óâåðåííîå âîñïðîèçâåäåíèå îáðàçîâ DVD è Blu-ray. Êðîìå òîãî âíèìàíèÿ çàñëóæèâàåò âåëèêîëåïíàÿ ñêîðîñòü ïåðåäà÷è äàííûõ ïî ñåòè, íàëè÷èå ôóíêöèé IPTV, Èíòåðíåò Ðàäèî, íàëè÷èå âñòðîåííîãî òîððåíò-êëèåíòà è Èíòåðíåò-áðàóçåðà, à òàêæå, ÷òî íåìàëîâàæíî, ïîñòîÿííîå ñîâåðøåíñòâîâàíèå ôóíêöèîíàëà àïïàðàòà çà ñ÷¸ò âûïóñêà îáíîâëåíèé ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ.

Îñíîâíûå îñîáåííîñòè:

 • Íîâåéøèé ïðîöåññîð Sigma Designs 8642: îáåñïå÷èâàåò îòëè÷íîå âîñïðîèçâåäåíèå è âûñîêóþ ñêîðîñòü ðàáîòû ñ èíòåðàêòèâíûìè âîçìîæíîñòÿìè.
 • Ïðîèãðûâàíèå ñ æåñòêîãî äèñêà: ïîäêëþ÷åíèå æåñòêîãî äèñêà ê ïðîèãðûâàòåëþ è âîñïðîèçâåäåíèå ñîäåðæèìîãî íåïîñðåäñòâåííî ñ ýòîãî äèñêà.
 • Ñåòåâîé ïðîèãðûâàòåëü: ïîäêëþ÷åíèå ïðîèãðûâàòåëÿ ê ëîêàëüíîé ñåòè è âîñïðîèçâåäåíèå ñîäåðæèìîãî íàïðÿìóþ ñ ÏÊ èëè NAS (UPnP, SMB, NFS).
 • Ïðîèãðûâàíèå MKV: âîñïðîèçâåäåíèå HD è SD âèäåî â ïîïóëÿðíîì ôîðìàòå MKV, à òàêæå â äðóãèõ ñîâðåìåííûõ ôîðìàòàõ âèäåîôàéëîâ, âêëþ÷àÿ HD-âèäåî âûñî÷àéøåãî êà÷åñòâà ñ î÷åíü âûñîêèì áèòðåéòîì.
 • RealD: ñìîòðèòå 3D-âèäåî â ýòîì óëüòðàñîâðåìåííîì ôîðìàòå, èñïîëüçóåìîì â êèíîòåàòðàõ äëÿ äåìîíñòðàöèè ïîñëåäíèõ íîâèíîê ïðîêàòà.
 • 3 ïîðòà USB: óäîáíîå ïîäêëþ÷åíèå æåñòêèõ äèñêîâ, íàêîïèòåëåé USB-Flash, êàðäðèäåðîâ è äðóãèõ USB-óñòðîéñòâ õðàíåíèÿ äàííûõ.
 • Äâà îòñåêà äëÿ áûñòðîé óñòàíîâêè HDD: îïåðàòèâíàÿ óñòàíîâêà è èçâëå÷åíèå 3.5" æåñòêèõ äèñêîâ ñ èíòåðôåéñîì SATA.
 • Ñëîò äëÿ êàðò ïàìÿòè SD: âîñïðîèçâåäåíèå ìåäèàôàéëîâ ñ êàðò ïàìÿòè SD èç âèäåîêàìåðû/ôîòîàïïàðàòà èëè äðóãèõ óñòðîéñòâ, èñïîëüçîâàíèå êàðòû ïàìÿòè SD â êà÷åñòâå ëîêàëüíîãî èëè ñèñòåìíîãî íàêîïèòåëÿ (íåîáõîäèìî äëÿ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ BD Live).
 • HDMI 1.3: îáåñïå÷èâàåò íàèëó÷øåå êà÷åñòâî HD-âèäåî è HD-àóäèî.
 • Ïîëíûé íàáîð ñòàíäàðòíûõ àóäèî-âèäåîðàçúåìîâ: öèôðîâîé îïòè÷åñêèé àóäèîâûõîä, ñòåðåîâûõîä, êîìïîíåíòíûé è êîìïîçèòíûé âèäåîâûõîäû äëÿ óäîáíîãî ïîäêëþ÷åíèÿ ïëååðà ê ëþáîìó A/V îáîðóäîâàíèþ.
 • Ðàñøèðåííàÿ ïîääåðæêà äëÿ Dolby TrueHD è DTS HD Master Audio: âûâîä bistream (äî 7.1 êàíàëîâ) èëè äåêîäèðîâàíèå (äî 7.1 êàíàëîâ) äëÿ ìàêñèìàëüíîé ãèáêîñòè ïðè ïîäêëþ÷åíèè àóäèîîáîðóäîâàíèÿ è äëÿ ðàñøèðåííîé ïîääåðæêè ïðîäâèíóòûõ ôóíêöèé âîñïðîèçâåäåíèÿ (òàêèõ, êàê Êàðòèíêà-â-Êàðòèíêå).
 • Ãèáêàÿ ñèñòåìà âûâîäà âèäåî: âûâîä âèäåî â ëþáîì ðàçðåøåíèè è ôîðìàòå (îò SD äî 1080p, 24p/PAL/NTSC).
 • Óâåëè÷åíèå ðàçðåøåíèÿ (upscaling): âûñîêîêà÷åñòâåííîå ïîâûøåíèå ðàçðåøåíèÿ DVD è ëþáûõ äðóãèõ SD-âèäåîìàòåðèàëîâ äî Full HD (1080p) èëè äðóãîãî HD-ðàçðåøåíèÿ.
 • Ôàéëîâûé áðàóçåð: óäîáíûé ôàéëîâûé áðàóçåð ñ ðàçâèòûìè âîçìîæíîñòÿìè ìàíèïóëÿöèè ôàéëàìè (êîïèðîâàíèå, ïåðåìåùåíèå, óäàëåíèå, ïåðåèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèÿ, ñîðòèðîâêà).

Äîïîëíèòåëüíûå ôóíêöèè Dune HD Max:

 • Âîñïðîèçâåäåíèå àóäèîôàéëîâ ñ íàèâûñøèì êà÷åñòâîì: äî 192 ÊÃö / 24-áèò, â ôîðìàòàõ FLAC, Monkey’s Audio APE, WAV/PCM, DTS è äðóãèõ.
 • Ïëåéëèñòû: ñîçäàíèå ïëåéëèñòîâ èç ïàïîê, èñïîëüçîâàíèå ñîáñòâåííûõ ïëåéëèñòîâ, ôóíêöèè ïîâòîðà è ñëó÷àéíîãî âîñïðîèçâåäåíèÿ.
 • Ôóíêöèÿ NAS: äîñòóï ê ôàéëàì íà íàêîïèòåëÿõ (HDD, îïòè÷åñêèé ïðèâîä, è ò.ï.), ïîäêëþ÷åííûõ ê ïëååðó, èç ëîêàëüíîé ñåòè (ïîñðåäñòâîì SMB èëè FTP).
 • BitTorrent: çàãðóçêà ôàéëîâ èç P2P-ñåòåé ñ èñïîëüçîâàíèåì âñòðîåííîãî â ïëååð BitTorrent-êëèåíòà.
 • Íàñòðàèâàåìûé ïîëüçîâàòåëüñêèé èíòåðôåéñ: ïîääåðæêà ìåäèàêîëëåêöèé ñ ïîêàçîì îáëîæåê è çíà÷êîâ (ñ ãðàôèêîé Full HD).
 • Flash-ïðèëîæåíèÿ: ðàñøèðåíèå ôóíêöèîíàëüíîñòè ïëååðà ïîñðåäñòâîì FlashLite-ïðèëîæåíèé.
 • Èíòåðíåò-ðàäèî: âîñïðîèçâåäåíèå è çàïèñü ðàçëè÷íûõ èíòåðíåò-ðàäèîñòàíöèé (HTTP/MP3).
 • IPTV: âîñïðîèçâåäåíèå è çàïèñü IPTV-ïîòîêîâ (multicast UDP/RTP) îò èíòåðíåò-ïðîâàéäåðà (óçíàâàéòå î íàëè÷èè multicast UDP/RTP ïîòîêîâ ó èíòåðíåò-ïðîâàéäåðà).
 • Îïöèÿ Digital TV: âîñïðîèçâåäåíèå è çàïèñü êàíàëîâ öèôðîâîãî òåëåâèäåíèÿ ïîñðåäñòâîì îïöèîíàëüíîãî USB-ìîäóëÿ Digital TV (USB-ìîäóëü Digital TV íå âõîäèò â êîìïëåêò ïîñòàâêè, äàííîå óñòðîéñòâî ïðèîáðåòàåòñÿ îòäåëüíî).
 • Âåá-áðàóçåð: ïðîñìîòð èíòåðíåò âåá-ñàéòîâ íà Ò ïîñðåäñòâîì âñòðîåííîãî âåá-áðàóçåðà (âñòðîåííûé âåá-áðàóçåð èìååò îãðàíè÷åíèÿ è ìîæåò íå ïîçâîëÿòü ïðîñìàòðèâàòü íåêîòîðûå âåá-ñàéòû).

Ñïåöèôèêàöèÿ Dune HD Duo

 • Ïðîöåññîð: Sigma Designs 8642
 • Ïàìÿòü: RAM 512 MB, Flash 256 MB, ðàñøèðÿåìàÿ ïðè ïîìîùè USB flash drive èëè SD êàðòû (ðåêîìåíäóåòñÿ 2GB)
 • Èñòî÷íèêè ìåäèàêîíòåíòà: âíóòðåííèé HDD (SATA 3.5") x 2, âíåøíèé HDD (USB), âíåøíèé îïòè÷åñêèé íàêîïèòåëü (USB), óñòðîéñòâà USB (USB flash, êàðò ðèäåð USB, è ò.ä.), âñòðîåííûé SD card ðèäåð (SD/SDHC), PC è NAS â ëîêàëüíîé ñåòè (SMB, NFS, UPnP, HTTP), äðóãèå Internet è LAN èñòî÷íèêè (HTTP, multicast UDP/RTP)
 • Âèäåî êîäåêè: MPEG2, MPEG4, XVID, WMV9, VC1, H.264; ïîääåðæêà âèäåî ñ âûñîêèì áèòðåéòîì (50 Mbit/s è âûøå)
 • Ôîðìàòû âèäåî ôàéëîâ: MKV, MPEG-TS, MPEG-PS, M2TS, VOB, AVI, MOV, MP4, QT, ASF, WMV, Blu-ray-ISO, BDMV, DVD-ISO, VIDEO_TS
 • Âîñïðîèçâåäåíèå Blu-ray: Blu-ray ìåíþ, BD-J, BonusView, BD-Live 7 äëÿ ïîëíûõ ñòðóêòóð Blu-ray (Blu-ray-ISO, BDMV) — âîñïðîèçâîäÿòñÿ ñ HDD èëè èç ñåòè
 • Ðåæèìû âèäåî âûõîäà: øèðîêèé âûáîð ðåæèìîâ è ðàçðåøåíèé, âêëþ÷àÿ 23.976p, 24p, PAL, NTSC
 • Àâòî îïðåäåëåíèå ÷àñòîòû êàäðîâ: àâòîìàòè÷åñêîå (â çàâèñèìîñòè îò âîñïðîèçâîäèìîãî êîíòåíòà) èëè óñòàíîâëåííîå âðó÷íóþ
 • Àóäèî êîäåêè: AC3 (Dolby Digital), DTS, MPEG, AAC, LPCM, WMA, WMAPro, EAC3 (Dolby Digital Plus), Dolby True HD, DTS HD High Resolution Audio, DTS HD Master Audio, FLAC, multichannel FLAC, Ogg/Vorbis; ïîääåðæêà âûñîêîêà÷åñòâåííîãî àóäèî (âïëîòü äî 192 kHz / 24-bit)
 • Ôîðìàòû àóäèî ôàéëîâ: MP3, MPA, M4A, WMA, FLAC, WAV, DTS-WAV, DTS, AC3, AAC
 • Ïîääåðæêà HD audio: pass-through (âïëîòü äî 7.1 êàíàëîâ) è äåêîäèðîâàíèå (âïëîòü äî 7.1 êàíàëîâ) Dolby TrueHD è DTS HD MA àóäèîòðåêîâ (Blu-ray ñòðóêòóðû, TS, MKV), pass-through (âïëîòü äî 7.1 êàíàëîâ) ìóëüòèêàíàëüíûõ àóäèîòðåêîâ â LPCM (Blu-ray ñòðóêòóðû, TS, MKV), äåêîäèðîâàíèå (âïëîòü äî 7.1 êàíàëîâ) àóäèîòðåêîâ âî FLAC (MKV, âíåøíèå)
 • Ôîðìàòû ñóáòèòðîâ: SRT (âíåøíèå), SUB (MicroDVD) (âíåøíèå), text (MKV), SSA/ASS (MKV, âíåøíèå), VobSub (MP4, MKV, âíåøíèå SUB/IDX), PGS (Blu-ray ñòðóêòóðû, TS, MKV)
 • Ôîðìàòû ãðàôè÷åñêèõ ôàéëîâ: JPEG, PNG, BMP, GIF
 • Ôîðìàòû ôàéëîâ ïëåéëèñòîâ: M3U, PLS
 • Ôóíêöèÿ ïðîñìîòðà ôîòîãðàôèé: ñëàéäøîó, ýôôåêòû ïåðåõîäà, ïîâîðîò êàðòèíêè, óâåëè÷åíèå, ïðîñìîòð ïëåéëèñòà, ïîâòîð, âîñïðîèçâåäåíèå â ñëó÷àéíîì ïîðÿäêå
 • Ôóíêöèÿ âîñïðîèçâåäåíèÿ àóäèî: ïðîñìîòð ïëåéëèñòà, ïîâòîð, âîñïðîèçâåäåíèå â ñëó÷àéíîì ïîðÿäêå, ID3 tags, ñäâèã êàðòèíêè äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ âûãîðàíèÿ ïëàçìåííûõ äèñïëååâ
 • Ôàéëîâûå ñèñòåìû: FAT16/FAT32 (÷òåíèå, çàïèñü), EXT2/EXT3 (÷òåíèå, çàïèñü), NTFS (÷òåíèå, çàïèñü)
 • Ïîäêëþ÷åíèå ê LAN: 10/100 Mbit (c ýêñïåðåìåíòàëüíîé ïîääåðæêîé 1000 Mbit/s) *
 • Wi-Fi: îïöèîíàëüíî 802.11n Wi-Fi (÷åðåç âíåøíèé USB Wi-Fi äîíãë, â êîìïëåêò ïîñòàâêè íå âõîäèò, ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü D-Link DWA-140)
 • Dune Network Playback Accelerator — ñèñòåìà îïòèìèçàöèè ðàáîòû ñ ñåòüþ, îáåñïå÷èâàþùàÿ ëó÷øåå â êëàññå óñòðîéñòâ Sigma Designs 864x âîñïðîèçâåäåíèå êîíòåíòà èç ñåòè, áëàãîäàðÿ êîòîðîé âîçìîæíî ãëàäêîå âîñïðîèçâåäåíèå âñåõ ïîääåðæèâàåìûõ âèäîâ ìåäèàêîíòåíòà ÷åðåç ëþáûå ñåòåâûå ïðîòîêîëû (âêëþ÷àÿ NFS è SMB) è â 100 Mbit/s, è â 1000 Mbit/s ñåòÿõ

Ðàçìåðû Dune HD Duo

 • Áåç íîæåê: 429 ìì (øèðèíà) x 299 ìì (ãëóáèíà) x 56 ìì (âûñîòà)
 • Ñ íîæêàìè: 429 ìì (øèðèíà) x 299 ìì (ãëóáèíà) x 65 ìì (âûñîòà)
 • Êîðîáêà: 140 ìì x 360 ìì x 500 ìì

Ìàññà Dune HD Duo

 • Ìàññà íåòòî: 4.16 êã
 • Ìàññà áðóòòî: 5.66 êã
FullHD Blu-ray HDMI Internet Net Radio IPTV ISO Java Network SATA Torrent USB 2.0
Dune HD Duo New! ?
() .

:

Email:

, Dune HD Duo New! :