(099)211-11-96
(063)73-75-999
(096)14-34-000
(0)
$ :

:

:

Âèäåîðåãèñòðàòîð DOD-MI800

Âèäåîðåãèñòðàòîð DOD-MI800

(0 )

: 1,805.00Ãðí.

:

Îïèñàíèå DOD-MI800:

Îðèãèíàëüíàÿ ìèíèàòþðíàÿ ôîðìà êîíñòðóêöèè;
Çàïèñü âèäåî â ðåàëüíîì âðåìåíè ïðè ðàçðåøåíèè 1280 x 960;
Äåòåêòîð äâèæåíèÿ;
8-ìè ìåãàïèêñåëüíàÿ öèôðîâàÿ ôîòîêàìåðà;
Ôóíêöèÿ âåá-êàìåðû;
Âîçìîæíîñòü çàïèñè âî âðåìÿ çàðÿäêè;
Ïîääåðæêà êàðò MicroSD äî 16GB'"       
       
       
       
        

Âèäåîðåãèñòðàòîð DOD-MI800?
() .

:

Email:

, Âèäåîðåãèñòðàòîð DOD-MI800: