(099)211-11-96
(063)73-75-999
(096)14-34-000
(0)
$ :

:

:

Âèäåîðåãèñòðàòîð DOD-F900 HD

Âèäåîðåãèñòðàòîð DOD-F900 HD

(0 )

 

: 4,940.00Ãðí.

:

Îïèñàíèå  DOD-F900 HD:

Îòêèäíîé ïîâîðîòíûé äèñïëåé: 2.5"" LTPS TFT LCD;
Ðàçâîðîò çàïèñûâàåìîãî âèäåî íà 180 ãðàäóñîâ;
Ïîâîðîòíûé ìîäóëü ëèíçû íà 180 ãðàäóñîâ;
Ðàçðåøåíèå çàïèñè âèäåî: 1920 x 1080 (30 ê/ñåê);
Ðàçðåøåíèå ôîòî: 12Ìïê (4000 õ 3000);
Öèêëè÷åñêàÿ çàïèñü, ìåòêà äàòû è âðåìåíè íà âèäåî;
Âèäåî êîäåê: MPEG-4 AVC/H.264;
4-õ êðàòíûé öèôðîâîé çóì;
Ñëîò ðàñøèðåíèÿ äëÿ êàðò SDHC/MMC (äî 32 ÃÁ);
Âñòðîåííûé äèíàìèê è ìèêðîôîí (ìîíî);
Ýëåêòðîííûé çàòâîð;
Äèîäíàÿ ïîäñâåòêà;
Ïîðòû: USB2.0, HDMI, TV OUT '"        
        
        
        
        

        
        
        
        
        


        
        
        
        

Âèäåîðåãèñòðàòîð DOD-F900 HD?
() .

:

Email:

, Âèäåîðåãèñòðàòîð DOD-F900 HD: