(099)211-11-96
(063)73-75-999
(096)14-34-000
(0)
$ :

:

:

Âèäåîðåãèñòðàòîð DOD-F700 HD

Âèäåîðåãèñòðàòîð DOD-F700 HD

(1142 )

: 7,030.00Ãðí.

:

Îïèñàíèå DOD-F700 HD:

Ðàçðåøåíèå çàïèñûâàåìîãî âèäåî: 1920x1080P;
Óíèêàëüíûé ðàñêëàäíîé äèçàéí, ëåãêèé, âîçìîæíîñòü ðàçëè÷íûõ ñïîñîáîâ êðåïëåíèÿ;
Êîíôèäåíöèàëüíîñòü âèäåî èíôîðìàöèè, ñ ðàçãðàíè÷åíèåì äîñòóïà, áåç âîçìîæíîñòè ïðîèçâîëüíîãî óäàëåíèÿ èëè ìîäèôèêàöèè;
Öèêëè÷åñêàÿ çàïèñü;
Âñòðîåííàÿ ëèòèåâàÿ áàòàðåÿ âûñîêîé ¸ìêîñòè, äî 6-òè ÷àñîâ íåïðåðûâíîé ðàáîòû;
4-õ êðàòíûé öèôðîâîé çóì;
Âèäåî-âûõîä HDMI;
Ðóññêèé ÿçûê ìåíþ;
Ôóíêöèè çàïèñè ïî äåòåêòîðó äâèæåíèÿ. '"        
        
        
        
        

Âèäåîðåãèñòðàòîð DOD-F700 HD?
() .

:

Email:

, Âèäåîðåãèñòðàòîð DOD-F700 HD: