(099)211-11-96
(063)73-75-999
(096)14-34-000
(0)
$ :

:

:

Àêóñòèêà Mystery MJ-550

Àêóñòèêà Mystery MJ-550

(0 )

: 760.00Ãðí.

:

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Mystery MJ-550:


Íèçêî÷àñòîòíûé äèíàìèê
Âûñîêîêà÷åñòâåííûé äèôôóçîð èç ïîëèïðîïèëåíà èíæåêöèîííîãî ëèòüÿ
Ïîäâåñ èç áóòèëêàó÷óêà

Âûñîêî÷àñòîòíûé äèíàìèê
1” êóïîëüíûé òâèòåð ñ øåëêîâûì äèôôóçîðîì è íåîäèìîâûì ìàãíèòîì
Ðàçìåðû (Í×/Â×): 5.25"/1”
Íîìèíàëüíàÿ ìîùíîñòü: 50 Âò
Ìàêñèìàëüíàÿ ìîùíîñòü: 150 Âò
Äèàïàçîí âîñïðîèçâîäèìûõ ÷àñòîò: 60 Ãö - 21 êÃö
Ñîïðîòèâëåíèå: 4 Îì
×óâñòâèòåëüíîñòü: 91 äÁ
Êðîññîâåð: 6 äÁ/îêò
Àêóñòèêà Mystery MJ-550?
() .

:

Email:

, Àêóñòèêà Mystery MJ-550: