(099)211-11-96
(063)73-75-999
(096)14-34-000
(0)
$ :

:

:

  Àêóñòèêà Auris Vivace 62

Àêóñòèêà Auris Vivace 62

(0 )

 

: 893.00Ãðí.

:

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Auris Vivace 62.
Òèï àêóñòè÷åñêîé ñèñòåìû: êîìïîíåíòíàÿ
Òèïîðàçìåð: 165 ìì (6,5")
Àêóñòè÷åñêàÿ ñèñòåìà: 2-õ êîìïîíåíòíàÿ
Ìàêñèìàëüíàÿ ìîùíîñòü: 130 Âò
Íîìèíàëüíàÿ ìîùíîñòü: 70 Âò
Äèàïàçîí ÷àñòîò: 60-20 000 Ãö
×óâñòâèòåëüíîñòü: 92 äÁ
Ñîïðîòèâëåíèå: 4 Îì
Ìîíòàæíàÿ ãëóáèíà: 59 ìì
Àêóñòèêà Auris Vivace 62?
() .

:

Email:

, Àêóñòèêà Auris Vivace 62: