(099)211-11-96
(063)73-75-999
(096)14-34-000
(0)
$ :

:

:

Àêóñòèêà Mystery MC-540

Àêóñòèêà Mystery MC-540

(0 )

: 874.00Ãðí.

:

Îïèñàíèå Mystery MC-540:
Òèï: êîìïîíåíòíàÿ ÀÑ
Òèïîðàçìåð: 5.25" (13 ñì)
Êîëè÷åñòâî ïîëîñ: 2
Íîìèíàëüíàÿ ìîùíîñòü: 50 Âò
Äèàïàçîí ÷àñòîò: 60-21000 Ãö
   
Õàðàêòåðèñòèêè
Ìàêñèìàëüíàÿ ìîùíîñòü: 150 Âò
×óâñòâèòåëüíîñòü: 91 äÁ
Èìïåíäàíñ: 4 Îì
Êðîññîâåð: åñòü
   
Í×-äèíàìèê
Ðàçìåðû (?): 133 ìì
Ìàòåðèàë äèôôóçîðà: ïîëèïðîïèëåí

Â×-äèíàìèê

Êîëè÷åñòâî Â×-äèíàìèêîâ: 1
Äèàìåòð Â×-äèíàìèêà: 25 ìì

Äîïîëíèòåëüíî
Ðåøåòêè: öâåò - ÷åðíûé


Àêóñòèêà Mystery MC-540?
() .

:

Email:

, Àêóñòèêà Mystery MC-540: