(099)211-11-96
(063)73-75-999
(096)14-34-000
(0)
$ :

:

:

  Ðàìêà Opel Vectra C

Ðàìêà Opel Vectra C

(0 )

 

: 1,178.00Ãðí.

:

Ðàìêà ïåðåõîäíàÿ äëÿ óñòàíîâêè ãîëîâíûõ óñòðîéñòâ 2DIN âìåñòî øòàòíûõ, â àâòîìîáèëè Opel Vectra C+CW ñ 2005 ã.
Ðàìêà Opel Vectra C?
() .

:

Email:

, Ðàìêà Opel Vectra C: