(099)211-11-96
(063)73-75-999
(096)14-34-000
(0)
$ :

:

:

    Àêóñòèêà Auris Vivace T2 tweeter

Àêóñòèêà Auris Vivace T2 tweeter

(0 )

: 285.00Ãðí.

:

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Auris Vivace T2 tweeter

  • Òèï: òâèòåð
  • Òèïîðàçìåð: 2.6 ñì (1 äþéì.)
  • ×èñëî ïîëîñ: 1
  • Ìîùíîñòü: RMS 60 Âò, MAX 120 Âò
  • ×àñòîòû: 3500-20000Ãö
  • ×óâñòâèòåëüíîñòü: 92 äÁ
  • Èìïåíäàíñ: 4Îì
  • Óñòàíîâî÷íàÿ ãëóáèíà: 25ìì
Àêóñòèêà Auris Vivace T2 tweeter?
() .

:

Email:

, Àêóñòèêà Auris Vivace T2 tweeter: