(099)211-11-96
(063)73-75-999
(096)14-34-000
(0)
$ :

:

:

  Àêóñòèêà Auris Vivace T1 tweeter

Àêóñòèêà Auris Vivace T1 tweeter

(0 )

: 266.00Ãðí.

:

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Auris Vivace T1 tweeter

 • Òèï: òâèòåð
 • Òèïîðàçìåð: 2.6 ñì (1 äþéì.)
 • ×èñëî ïîëîñ: 1
 • Ìîùíîñòü: RMS 50 Âò, MAX 100 Âò
 • ×àñòîòû: 3500-20000Ãö
 • ×óâñòâèòåëüíîñòü: 92 äÁ
 • Èìïåíäàíñ: 4Îì
 • Ïîâîðîòíûé
 • Óñòàíîâî÷íàÿ ãëóáèíà: 25ìì


Àêóñòèêà Auris Vivace T1 tweeter?
() .

:

Email:

, Àêóñòèêà Auris Vivace T1 tweeter: