(099)211-11-96
(063)73-75-999
(096)14-34-000
(0)
$ :

:

:

   Àêóñòèêà Auris Leggero 62

Àêóñòèêà Auris Leggero 62

(0 )

 

: 855.00Ãðí.

:

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Auris Leggero 62:

Òèïîðàçìåð: 165 ìì (6,5")
Àêóñòè÷åñêàÿ ñèñòåìà: 2-êîìïîíåíòíàÿ
Ìàêñèìàëüíàÿ ìîùíîñòü: 100 Âò
Íîìèíàëüíàÿ ìîùíîñòü: 55 Âò
Äèàïàçîí ÷àñòîò: 60-20 000 Ãö
Ìîíòàæíàÿ ãëóáèíà: 51,5 ìì

Àêóñòèêà Auris Leggero 62?
() .

:

Email:

, Àêóñòèêà Auris Leggero 62: