(099)211-11-96
(063)73-75-999
(096)14-34-000
(0)
$ :

:

:

Óñèëèòåëü M-Dimension EL-D61

Óñèëèòåëü M-Dimension EL-D61

(0 )

: 4,047.00Ãðí.

:

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè M-Dimension EL-D61:

Íîìèíàëüíàÿ ìîùíîñòü 4 Ohm 300 W × 1 ch
Íîìèíàëüíàÿ ìîùíîñòü 2 Ohm 600 W × 1 ch
THD (IHF-A) 0.05 %
Ñèãíàë / øóì 90 dB
Ïîëîñà ÷àñòîò 18 Hz &ndash 150 kHz
DAMPING FACTOR 200 AT 4 Ohm
Âõîäíàÿ ÷óâñòâèòåëüíîñòü 100 mV &ndash 8 V
HI-PASS ôèëüòð 18 Hz &ndash 50 Hz (12dB/oct)
LOW-PASS ôèëüòð 50 Hz &ndash 150 Hz (12dB/oct)
Ðàçìåðû, W× H× D 212× 51× 302 ìì
Âõîäíîé èìïåäàíñ 10 KOhm
Ïðåäîõðàíèòåëü 20 A

 

Óñèëèòåëü M-Dimension EL-D61?
() .

:

Email:

, Óñèëèòåëü M-Dimension EL-D61: