(099)211-11-96
(063)73-75-999
(096)14-34-000
(0)
$ :

:

:

Óñèëèòåëü Fli Loaded 1000M

Óñèëèòåëü Fli Loaded 1000M

(0 )

: 3,914.00Ãðí.

:

Îïèñàíèå Fli Loaded 1000M:

  • Bass Boost
  • ÔÍ×, ôèëüòð ñàáñîíèê
  • Äèñòàíöèîííîå óïðàâëåíèå
  • ×èñëî êàíàëîâ (òèï óñèëèòåëÿ): ìîíîáëîê        
  • Íîìèíàëüíàÿ ìîùíîñòü, 2 Îì: 500 Âò õ 1      
  • Ìàêñèìàëüíàÿ ìîùíîñòü: 1000 Âò      
  • THD: 0,05%      
  • Ãàáàðèòû: 61 õ 392 õ 245 ìì

 

Óñèëèòåëü Fli Loaded 1000M?
() .

:

Email:

, Óñèëèòåëü Fli Loaded 1000M: