(099)211-11-96
(063)73-75-999
(096)14-34-000
(0)
$ :

:

:

Óñèëèòåëü M-Dimension EL-A54

Óñèëèòåëü M-Dimension EL-A54

(0 )

: 2,983.00Ãðí.

:

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè M-Dimension A-54:

Íîì. ìîùíîñòü (4Om st)- 50W x 4 ch
Íîì. ìîùíîñòü (2Om st - 75W x 4 ch
Ìîñòîâîå âêë. (4Om )- 125W x 2 ch
Ïîëîñà ÷àñòîò (-1dB)- 10Hz - 30KHz
Ñèãíàë/Øóì - 90dB
Âõ. ×óâñòâèòåëüíîñòü - 200mV - 2V
HI-PASS ôèëüòð - 50Hz-250Hz (12dB/oct)
LOW-PASS ôèëüòð - 50Hz-250Hz (12dB/oct)
Ðàçìåðû(W x H x D)- 212 x 51 x 341 mm
Âõîäíîé. Èìïåäàíñ - 10K Ohm
Ïðåäîõðàíèòåëü - 650mA

 

Óñèëèòåëü M-Dimension EL-A54?
() .

:

Email:

, Óñèëèòåëü M-Dimension EL-A54: