(099)211-11-96
(063)73-75-999
(096)14-34-000
(0)
$ :

:

:

Óñèëèòåëü Challenger CHA 500.5

Óñèëèòåëü Challenger CHA 500.5

(0 )

 

: 4,332.00Ãðí.

:

Õàðàêòåðèñòèêè  Challenger CHA 500.5:
Íîìèíàëüíàÿ ìîùíîñòü (RMS) 4 Om:   4x50+160 Âò
Ìàêñèìàëüíàÿ ìîùíîñòü:   4õ100+250 Âò
Íîìèíàëüíàÿ ìîùíîñòü (RMS) 2 Om:   4x70+250 Âò
S/N:   > 100 äÁ
T.H.D.:   0,05%
×àñòîòíûé äèàïàçîí (+ 3 dB):   5,6 Ãö &ndash 40 êÃö
Ô.Í.×. 40Hz - 450Hz:   9,5 äÁ/îêò.
Ô.Â.×. 65Hz - 4êHz:   9,5 äÁ/îêò.
×óâñòâèòåëüíîñòü:   0,3 ì - 7 Â

Óñèëèòåëü Challenger CHA 500.5?
() .

:

Email:

, Óñèëèòåëü Challenger CHA 500.5: