(099)211-11-96
(063)73-75-999
(096)14-34-000
(0)
$ :

:

:

Óñèëèòåëü Challenger CHA 75.4

Óñèëèòåëü Challenger CHA 75.4

(0 )

 

: 3,724.00Ãðí.

:

Õàðàêòåðèñòèêè  Challenger CHA 75.4:
Íîìèíàëüíàÿ ìîùíîñòü (RMS):   4 Om 4x75 Âò
Ìàêñèìàëüíàÿ ìîùíîñòü:   4õ120 Âò
Íîìèíàëüíàÿ ìîùíîñòü (RMS) 2 Om:   4x115 Âò
 ìîñòîâîì ñîåäèíåíèè (RMS) 4 Om:   2õ230 Âò
S/N:   100 äÁ
T.H.D.:   0,04%
×àñòîòíûé äèàïàçîí (+ 3 dB):   7,8 Ãö - 40 êÃö
Ô.Í.×. 40Hz - 450Hz:   10 äÁ/îêò
Ô.Â.×. 65Hz - 4êHz:   9 äÁ/îêò
Bass (56Hz) 1 Âò âûõîä:   13,5 äÁ
×óâñòâèòåëüíîñòü:   0,3 ì - 7,5 Â

Ïëþñû:
Îòìåííîå çâó÷àíèå, ÔÂ× ñ ðàñøèðåííûì äèàïàçîíîì âûáîðà ÷àñòîòû ñðåçà.

Ìèíóñû:
Ñêðîìíàÿ âíåøíîñòü, íåò âûñîêîóðîâíåâûõ âõîäîâ.

Âåðäèêò:
Óñèëèòåëü ðåäêîñòíîé ìóçûêàëüíîñòè â ñâîåì êëàññå.

Óñèëèòåëü Challenger CHA 75.4?
() .

:

Email:

, Óñèëèòåëü Challenger CHA 75.4: