(099)211-11-96
(063)73-75-999
(096)14-34-000
(0)
$ :

:

:

Óñèëèòåëü Challenger CHA 50.4

Óñèëèòåëü Challenger CHA 50.4

(0 )

 

: 2,812.00Ãðí.

:

Õàðàêòåðèñòèêè  Challenger CHA 50.4:   
Íîìèíàëüíàÿ ìîùíîñòü (RMS) 4 Om:   4x50 Âò
Ìàêñèìàëüíàÿ ìîùíîñòü:   4õ100 Âò
Íîìèíàëüíàÿ ìîùíîñòü (RMS) 2 Om:   4x75 Âò
 ìîñòîâîì ñîåäèíåíèè (RMS) 4 Om:   2õ150 Âò
S/N:   > 100 äÁ
T.H.D.:  0,04%
×àñòîòíûé äèàïàçîí (+ 3 dB):   6 Ãö - 30 êÃö
Ô.Í.×. 40Hz - 450Hz:  9,5 äÁ/îêò
Ô.Â.×. 65Hz - 4êHz:   8,5 äÁ/îêò
Bass (53Hz)  1 Âò âûõîä:  12 äÁ
×óâñòâèòåëüíîñòü:   0,3 ì - 7,5 Â

Óñèëèòåëü Challenger CHA 50.4?
() .

:

Email:

, Óñèëèòåëü Challenger CHA 50.4: