(099)211-11-96
(063)73-75-999
(096)14-34-000
(0)
$ :

:

:

Óñèëèòåëü M-Dimension EL-A52

Óñèëèòåëü M-Dimension EL-A52

(0 )

 

: 1,957.00Ãðí.

:

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè M-Dimension A-52:

Íîì. ìîùíîñòü (4 Îì st)- 50W x 2 ch
Íîì. ìîùíîñòü (2 Îì st - 75W x 2 ch
Ìîñòîâîå âêë. (4 Îì)- 125W x 1 ch
Ïîëîñà ÷àñòîò (-1dB)- 10Hz - 30KHz
Ñèãíàë/Øóì - 90dB
Âõ. ×óâñòâèòåëüíîñòü - 200mV - 2V
HI-PASS ôèëüòð - 50Hz-250Hz (12dB/oct)
LOW-PASS ôèëüòð - 50Hz-250Hz (12dB/oct)
Ðàçìåðû(W x H x D)- 212 x 51 x 262 mm
Âõîäíîé. Èìïåäàíñ - 10K Ohm
Ïðåäîõðàíèòåëü - 450mA

 

Óñèëèòåëü M-Dimension EL-A52?
() .

:

Email:

, Óñèëèòåëü M-Dimension EL-A52: