(099)211-11-96
(063)73-75-999
(096)14-34-000
(0)
$ :

:

:

Óñèëèòåëü Crunch PZI 500.2

Óñèëèòåëü Crunch PZI 500.2

(1 )

 

: 1,767.00Ãðí.

:

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Crunch PZI 500.2:

Ïåðåêëþ÷åíèå ñòåðåî/ìîíî
Âûñîêîóðîâíåâûé âõîä äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ê øòàòíûì ãîëîâíûì óñòðîéñòâàì
Âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ ìîñòîì 500Âò 1 / 2-êàíàëüíûé óñèëèòåëü êëàññà A/B 125Âò x 2 @ 4-Îì èëè 250Âò x 2 @ 2-Îì èëè 500Âò x 1 @ 4-Îì Âò.
Ôèëüòð âûñîêîãî óðîâíÿ ðåãóëèðóåìûé îò 60Ãö äî 1.2êÃö
Ôèëüòð íèçêîãî óðîâíÿ ðåãóëèðóåìûé îò 30Ãö äî 250Ãö

 

Óñèëèòåëü Crunch PZI 500.2?
() .

:

Email:

, Óñèëèòåëü Crunch PZI 500.2: