(099)211-11-96
(063)73-75-999
(096)14-34-000
(0)
$ :

:

:

Óñèëèòåëü Challenger CHA 150.2

Óñèëèòåëü Challenger CHA 150.2

(0 )

 

: 2,755.00Ãðí.

:

Õàðàêòåðèñòèêè  Challenger CHA 150.2:
Íîìèíàëüíàÿ ìîùíîñòü (RMS) 4 Om:  2x150 Âò
Ìàêñèìàëüíàÿ ìîùíîñòü:  2õ250 Âò
Íîìèíàëüíàÿ ìîùíîñòü (RMS) 2 Om:   2x250 Âò
 ìîñòîâîì ñîåäèíåíèè (RMS) 4 Om:  1õ300 Âò
S/N:  > 104 äÁ
T.H.D.:  0,04%
×àñòîòíûé äèàïàçîí (+ 3 dB):  15,5 Ãö - 35 êÃö
Ô.Í.×. 40Hz - 450Hz:   9 äÁ/îêò
Ô.Â.×. 65Hz - 4êHz:   10 äÁ/îêò
Subsonic Filter 20Hz - 50Hz:   10 äÁ
Bass (57Hz) 1 Âò âûõîä:   12 äÁ
×óâñòâèòåëüíîñòü:   0,3 ì - 7,5 Â

Ïëþñû:
Áîãàòåéøèé ôóíêöèîíàëüíûé íàáîð, çàìå÷àòåëüíûå ìóçûêàëüíûå ñïîñîáíîñòè, ïåðåñòðàèâàåìûé ÔÈÍ×.

Ìèíóñû:
Áîëüøèå ãàáàðèòû, ñêðîìíûé äèçàéí.

Âåðäèêò:
Çàìå÷àòåëüíî çâó÷àùèé àïïàðàò ñ øèðîêèìè ôóíêöèîíàëüíûìè âîçìîæíîñòÿìè.

Óñèëèòåëü Challenger CHA 150.2?
() .

:

Email:

, Óñèëèòåëü Challenger CHA 150.2: