(099)211-11-96
(063)73-75-999
(096)14-34-000
(0)
$ :

:

:

Óñèëèòåëü Challenger CHA 75.2

Óñèëèòåëü Challenger CHA 75.2

(0 )

 

: 2,280.00Ãðí.

:

Õàðàêòåðèñòèêè  Challenger CHA 75.2:   
Íîìèíàëüíàÿ ìîùíîñòü (RMS) 4 Om:   2x75 Âò
Ìàêñèìàëüíàÿ ìîùíîñòü:   2õ150 Âò
Íîìèíàëüíàÿ ìîùíîñòü (RMS) 2 Om:   2x125 Âò
 ìîñòîâîì ñîåäèíåíèè (RMS) 4 Om:   250 Âò
S/N:   > 101 äÁ
T.H.D.:   0,01%
×àñòîòíûé äèàïàçîí (+ 3 dB):   6,5 Ãö - 40 êÃö
Ô.Í.×. 40Hz - 450Hz:   7 äÁ/îêò
Ô.Â.×. 65Hz - 4êHz:   8,5 äÁ/îêò
Bass (63Hz) 1 Âò âûõîä:   12,5 äÁ
×óâñòâèòåëüíîñòü:   0,3 ì - 7,5 Â

Óñèëèòåëü Challenger CHA 75.2?
() .

:

Email:

, Óñèëèòåëü Challenger CHA 75.2: