(099)211-11-96
(063)73-75-999
(096)14-34-000
(0)
$ :

:

:

Óñèëèòåëü Challenger CHA 50.2

Óñèëèòåëü Challenger CHA 50.2

(0 )

 

: 1,520.00Ãðí.

:

Õàðàêòåðèñòèêè  Challenger CHA 50.2:   
Íîìèíàëüíàÿ ìîùíîñòü (RMS) 4 Om:   2x50 Âò
Ìàêñèìàëüíàÿ ìîùíîñòü:   2õ100 Âò
Íîìèíàëüíàÿ ìîùíîñòü (RMS) 2 Om:   2x75 Âò
 ìîñòîâîì ñîåäèíåíèè (RMS) 4 Om:   150 Âò
S/N:   > 102 dB
T.H.D.:   0,05%
×àñòîòíûé äèàïàçîí (+ 3 dB):   7 Hz - 35 êHz
Ô.Í.×. 40Hz - 450Hz:   17 äÁ/îêò
Ô.Â.×. 65Hz - 4êHz:   0 äÁ/îêò
Bass (63Hz):   1 Âò âûõîä 3 äÁ
×óâñòâèòåëüíîñòü:  0,3 ì - 7,5 Â

Óñèëèòåëü Challenger CHA 50.2?
() .

:

Email:

, Óñèëèòåëü Challenger CHA 50.2: