(099)211-11-96
(063)73-75-999
(096)14-34-000
(0)
$ :

:

:

Àäàïòåð Can-bus-line nTray äëÿ Skoda Oktavia

Àäàïòåð Can-bus-line nTray äëÿ Skoda Oktavia

(0 )

: 1,140.00Ãðí.

:

Àäàïòåð äëÿ CAN øèíû äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ðóëåâîãî óïðàâëåíèÿ ìàãíèòîëîé nTray 7972. Ñîâìåñòèì ñ àâòîìîáèëÿìè Skoda Octavia.

Àäàïòåð Can-bus-line nTray äëÿ Skoda Oktavia?
() .

:

Email:

, Àäàïòåð Can-bus-line nTray äëÿ Skoda Oktavia: