(099)211-11-96
(063)73-75-999
(096)14-34-000
(0)
$ :

:

:

ÀÐÓ-2 v7.0

ÀÐÓ-2 v7.0

(0 )

 

: 1,083.00Ãðí.

:

ÀÐÓ-2 v7.0- àäàïòåð ðóëåâîãî óïðàâëåíèÿ àâòîìàãíèòîëîé.
Ïðåäíàçíà÷åí äëÿ óïðàâëåíèÿ ìàãíèòîëîé ñî øòàòíûõ êíîïîê ðóëÿ
Íàëè÷èå ôóíêöèè îáó÷åíèÿ

Ïåðå÷åíü ìàðîê àâòîìîáèëåé è ìàãíèòîë ñ âîçìîæíîñòüþ ïîäêëþ÷åíèÿ àäàïòåðà:

1 Ford
2 Ford Edge
3 Fiat Marea
4 Fiat Bravo
5 Honda1
6 Honda2
7 Mazda
8 Mitsubishi
9 Mitsubishi Eclips
10 Nissan
11 Opel,Volvo
12 Subaru
13 Suzuki
14 Toyota
15 KIA,Hyndai
16 KIA Ceed (7êîì)
17 Chery Eastar
18 Chevrolet
19 SsangYong

Ìàãíèòîëû:
1 Alpine
2 Alpine IR
3 Clarion
4 Clarion IR
5 JVC
6 JVC1 IR
7 JVC2
8 JVC2 IR
9 Kenwood
10 Kenwood IR
11 Panasonic1 IR
12 Panasonic2 IR
13 Pioneer
14 Pioneer IR
15 Philips IR
16 Sony
17 Sony1 IR
18 Sony2 IR
19 Challenger1 IR
20 Challenger2 IR
21 Motevo IR
22 Farenheit IR
23 Bosman IR
24 Clarion IR(USA)
25 Prology1 IR
26 Prology2 2R
27 Prology3 IR
28 Prology4 IR

ÀÐÓ-2 v7.0?
() .

:

Email:

, ÀÐÓ-2 v7.0: