(099)211-11-96
(063)73-75-999
(096)14-34-000
(0)
$ :

:

:

Àêóñòèêà Alpine SPS-1005

Àêóñòèêà Alpine SPS-1005

(0 )

: 969.00Ãðí.

:

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Alpine SPS-1005:

  • Íåîäèìîâûé ìàãíèò Â×-äèíàìèêà
  • PEI/òèòàíîâûé äèôôóçîð Â×-äèíàìèêà
  • Ñáàëàíñèðîâàííûé êóïîëüíûé Â×-äèíàìèê
  • Íîìèíàëüíàÿ ìîùíîñòü: 30 Âò
  • Ïèêîâàÿ ìîùíîñòü: 120 Âò
  • Äèàïàçîí ÷àñòîò: 5 êÃö - 22 êÃö
  • ×óâñòâèòåëüíîñòü: 89 äÁ/Âò/ì
  • Óñòàíîâî÷íûé äèàìåòð: 45 ìì
  • Ãëóáèíà: 17 ìì


Àêóñòèêà Alpine SPS-1005?
() .

:

Email:

, Àêóñòèêà Alpine SPS-1005: