(099)211-11-96
(063)73-75-999
(096)14-34-000
(0)
$ :

:

:

Àêóñòèêà Helix E 62C Esprit

Àêóñòèêà Helix E 62C Esprit

(0 )

: 3,667.00Ãðí.

:

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Helix E 62C Esprit:

2-õ ïîëîñíàÿ êîìïîíåíòíàÿ ÀÑ
Äèàìåòð: 6,5" (16,5 ñì)
Ìîùíîñòü ìàêñèìàëüíàÿ: 180 Âò
Ìîùíîñòü íîìèíàëüíàÿ: 60 Âò
Äèàïàçîí ÷àñòîò: 55-25000 Ãö
×óâñòâèòåëüíîñòü 91 äÁ
Ñîïðîòèâëåíèå: 4 Îì
Ìîíòàæíàÿ ãëóáèíà: 65 ìì

Àêóñòèêà Helix E 62C Esprit?
() .

:

Email:

, Àêóñòèêà Helix E 62C Esprit: