(099)211-11-96
(063)73-75-999
(096)14-34-000
(0)
$ :

:

:

Àêóñòèêà Challenger PWR-16c

Àêóñòèêà Challenger PWR-16c

(0 )

 

: 1,615.00Ãðí.

:

Õàðàêòåðèñòèêè  Challenger PWR-16c:
 

  • Äèàìåòð äèôôóçîðà 6,5" /16,5 cm
  • 2-ïîëîñíàÿ êîìïîíåíòíàÿ àêóñòè÷åñêàÿ ñèñòåìà
  • Íîìèíàëüíàÿ ìîùíîñòü 100 Âò
  • Ìàêñèìàëüíàÿ ìîùíîñòü 200 Âò
  • ×óâñòâèòåëüíîñòü 92 dB
  • Ñîïðîòèâëåíèå 4 Oì
  • ×àñòîòíûé äèàïàçîí (+3dB) 45 Hz - 22 kHz
  • Ìîíòàæíàÿ ãëóáèíà 70 ìì
Àêóñòèêà Challenger PWR-16c?
() .

:

Email:

, Àêóñòèêà Challenger PWR-16c: