(099)211-11-96
(063)73-75-999
(096)14-34-000
(0)
$ :

:

:

Àêóñòèêà Challenger SLS-650

Àêóñòèêà Challenger SLS-650

(0 )

 

: 1,216.00Ãðí.

:

Õàðàêòåðèñòèêè  Challenger SLS-16.2 (SLS-650):
 

  • Äèàìåòð äèôôóçîðà 6,5" /16 ñì
  • 2-ïîëîñíàÿ êîìïîíåíòíàÿ àêóñòè÷åñêàÿ ñèñòåìà
  • Íîìèíàëüíàÿ ìîùíîñòü 50 Âò
  • Ìàêñèìàëüíàÿ ìîùíîñòü 80 Âò
  • ×óâñòâèòåëüíîñòü 89 äÁ
  • Ñîïðîòèâëåíèå 3,9 Oì
  • ×àñòîòíûé äèàïàçîí (+3dB) 55 Ãö - 20 êÃö
  • Ìîíòàæíàÿ ãëóáèíà 58 ì

Àêóñòèêà Challenger SLS-650?
() .

:

Email:

, Àêóñòèêà Challenger SLS-650: