(099)211-11-96
(063)73-75-999
(096)14-34-000
(0)
$ :

:

:

Àêóñòèêà Alpine SPR-13S

Àêóñòèêà Alpine SPR-13S

(0 )

 

: 5,358.00Ãðí.

:

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Alpine SPR-13S:

  • 2-ïîëîñíàÿ êîìïîíåíòíàÿ àêóñòè÷åñêàÿ ñèñòåìà.
  • Ñåðèÿ: Type-R
  • Òèïîðàçìåð: 5,25"
  • Ìàêñèìàëüíàÿ ìîùíîñòü: 300 Âò
  • Íîìèíàëüíàÿ ìîùíîñòü: 100 Âò
  • Ñîïðîòèâëåíèå: 4 Îì
  • ×àñòîòíûé äèàïàçîí: 70 Ãö - 27 êÃö
  • ×óâñòâèòåëüíîñòü: 86 äÁ
  • Äèàìåòð ìîíòàæíîãî îòâåðñòèÿ: 117 ìì
  • Ìîíòàæíàÿ ãëóáèíà: 55 ìì

 

 
 
Àêóñòèêà Alpine SPR-13S?
() .

:

Email:

, Àêóñòèêà Alpine SPR-13S: