(099)211-11-96
(063)73-75-999
(096)14-34-000
(0)
$ :

:

:

Êîìïëåêò êñåíîíîâîãî ñâåòà Prolight Slim

Êîìïëåêò êñåíîíîâîãî ñâåòà Prolight Slim

(0 )

 

: 1,710.00Ãðí.

:

Îïèñàíèå Prolight Slim:

Óñòàíîâî÷íûé êîìïëåêò êñåíîíà Prolight Slim

áëîêè ðîçæèãà Prolight Slim - 2 øò
ëàìïû Prolight (Êîðåÿ) - 2 øò. 
êîííåêòîðû
ýëåìåíòû êðåïåæà
èíñòðóêöèÿ ïî óñòàíîâêå è ýêñïëóàòàöèè

Êîìïëåêò êñåíîíîâîãî ñâåòà Prolight Slim?
() .

:

Email:

, Êîìïëåêò êñåíîíîâîãî ñâåòà Prolight Slim: