(099)211-11-96
(063)73-75-999
(096)14-34-000
(0)
$ :

:

:

Êîìïëåêò êñåíîíîâîãî ñâåòà Prolight (4300K-8000K)

Êîìïëåêò êñåíîíîâîãî ñâåòà Prolight (4300K-8000K)

(0 )

: 1,615.00Ãðí.

:

Óñòàíîâî÷íûé êîìïëåêò êñåíîíà Prolight (4300K-8000K)
 óñòàíîâî÷íûé êîìïëåêò êñåíîíà Prolight  âõîäèò:

ëàìïû Prolight H1,H4,H7,H8,HB3,HB4  (Êîðåÿ) - 2 øò.
êîííåêòîðû
ýëåìåíòû êðåïåæà
èíñòðóêöèÿ ïî óñòàíîâêå è ýêñïëóàòàöèè

 

Êîìïëåêò êñåíîíîâîãî ñâåòà Prolight (4300K-8000K)?
() .

:

Email:

, Êîìïëåêò êñåíîíîâîãî ñâåòà Prolight (4300K-8000K):