(099)211-11-96
(063)73-75-999
(096)14-34-000
(0)
$ :

:

:

Ãàáàðèò Falcon T10-1XR

Ãàáàðèò Falcon T10-1XR

(0 )

: 285.00Ãðí.

:

Ñâåòîäèîäíûå ëàìïû â ãàáàðèòíûå îãíè, òèï öîêîëÿ T10.

 êîìïëåêòå - 2øò.

Îòòåíîê ñâå÷åíèÿ 6000Ê.

Óãîë ñâå÷åíèÿ 140 ãðàä.

ßðêîñòü ñâå÷åíèÿ 5.5 LM,

Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü 0.4Âò

Ãàáàðèò Falcon T10-1XR?
() .

:

Email:

, Ãàáàðèò Falcon T10-1XR: