(099)211-11-96
(063)73-75-999
(096)14-34-000
(0)
$ :

:

:

Ðàìêà 381230-01 Opel Astra G/Corsa/Vivaro/Omega B,R Kit (2din)

Ðàìêà 381230-01 Opel Astra G/Corsa/Vivaro/Omega B,R Kit (2din)

(0 )

: 1,520.00Ãðí.

:

Äâîéíîé-DIN óñòàíîâî÷íûé êîìïëåêò

ïåðåõîäíàÿ ðàìêà - ñàëàçêè - äåêîðàòèâíàÿ ðàìêà çàãëóøêà - êðåï¸æíûé ìàòåðèàë - èíñòðóêöèÿ äëÿ èíñòàëÿöèè

  • Opel Agila ñ 05/2000 ãîäà->
  • Opel Astra G ñ 2001 ãîäà->
  • Opel Corsa ñ 09/2000 ãîäà->
  • Opel Corsa Sport ñ 2001 ãîäà->
  • Opel Meriva
  • Opel Vivaro 01/2002->
  • Opel Omega B 07/2000->
  • Renault Trafic II 2001->
     
öâåò: ÷¸ðíûé

Ðàìêà 381230-01 Opel Astra G/Corsa/Vivaro/Omega B,R Kit (2din)?
() .

:

Email:

, Ðàìêà 381230-01 Opel Astra G/Corsa/Vivaro/Omega B,R Kit (2din):