(099)211-11-96
(063)73-75-999
(096)14-34-000
(0)
$ :

:

:

Ðàìêà 281143-09 Hyndai Elantra(07>)

Ðàìêà 281143-09 Hyndai Elantra(07>)

(0 )

: 1,045.00Ãðí.

:

Ðàìêà ïåðåõîäíàÿ Hyundai Elantra 2007 281143-09 ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ çàìåíû øòàòíîãî ãîëîâíîãî óñòðîéñòâà íà ãîëîâíîå óñòðîéñòâî ðàçìåðà 2DIN â àâòîìîáèëÿõ Hyundai Elantra c 2007 ãîäà. Öâåò ÷åðíûé.

 

Ðàìêà 281143-09 Hyndai Elantra(07>)?
() .

:

Email:

, Ðàìêà 281143-09 Hyndai Elantra(07>):