(099)211-11-96
(063)73-75-999
(096)14-34-000
(0)
$ :

:

:

Òîíèðîâî÷íàÿ ïëåíêà Contrast XA 15 (CHARCOAL, SMOKE)

Òîíèðîâî÷íàÿ ïëåíêà Contrast XA 15 (CHARCOAL, SMOKE)

(0 )

 

: 7,410.00Ãðí.

:

Ñåðèÿ ÕÀ - âûñîêîêà÷åñòâåííûå îêðàøåííûå ïëåíêè ñ íåîòðàæàþùåé ïîâåðõíîñòüþ. Îïòèìàëüíûå äëÿ ìàøèí ñî âñòðîåííûìè ñèñòåìàìè GPS. Îòðàæåíèå ñîëíå÷íîãî òåïëà äî 40%.
Òîíèðîâî÷íàÿ ïëåíêà Contrast XA 15 öâåò CHARCOAL, SMOKE. Ðàçìåð ðóëîíà 1.524õ30.48 ì


Òîíèðîâî÷íàÿ ïëåíêà Contrast XA 15 (CHARCOAL, SMOKE)?
() .

:

Email:

, Òîíèðîâî÷íàÿ ïëåíêà Contrast XA 15 (CHARCOAL, SMOKE):