(099)211-11-96
(063)73-75-999
(096)14-34-000
(0)
$ :

:

:

/ Òîðãîâîå îáîðóäîâàíèå / Àíòèêðàæíîå îáîðóäîâàíèå
: ( | ), ( | ), ( | )
Áåë òåã

Áåë òåã

Áåë òåã.Íåò ãâîçäèêà. Ñîñòîèò èç äâóõ ÷àñòåé. Äåòåêöèÿ 1.5 ì.

: 19.00Ãðí.

Áèðêà  R5

Áèðêà R5

Áèðêà R5. Äåòåêöèÿ 1.3 ì.

: 19.00Ãðí.

Áèðêà ìèíè

Áèðêà ìèíè

Áèðêà ìèíè. Åêîíîìè÷íî îïðàâäàí äàò÷èê. Äåòåêöèÿ 1.2 ì.

: 19.00Ãðí.

Áóòûëî÷íûé

Áóòûëî÷íûé

Áóòûëî÷íûé. Äåòåêöèÿ 1.5 ì.

: 19.00Ãðí.

Ìàãíèòíûé ñúåìíèê

Ìàãíèòíûé ñúåìíèê

Ìàãíèòíûé ñúåìíèê ïîä ðàêóøêó ëþáîãî äèàìåòðà.

: 855.00Ãðí.

Ìàãíèòíûé ñúåìíèê

Ìàãíèòíûé ñúåìíèê

Ìàãíèòíûé ñúåìíèê ïîä äàò÷èê "ìèíè".

: 665.00Ãðí.

Ìåòêà  R5

Ìåòêà R5

Ìåòêà R5

: 19.00Ãðí.

Ìåòêà 3õ3

Ìåòêà 3õ3

: 19.00Ãðí.

Ìåòêà 3õ4

Ìåòêà 3õ4

Ìåòêà 3õ4

: 19.00Ãðí.

Ìåòêà 4õ4

Ìåòêà 4õ4

Ìåòêà 4õ4

: 95.00Ãðí.

Òðîñèêè, èãîëêè

Òðîñèêè, èãîëêè

Òðîñèêè, èãîëêè

: 19.00Ãðí.

Ðàêóøêà Ä45

Ðàêóøêà Ä45

Ðàêóøêà Ä45. Íåò ãâîçäèêà. Ñîñòîèò èç äâóõ ÷àñòåé. 1.7ì

: 19.00Ãðí.

Ðàêóøêà Ä65

Ðàêóøêà Ä65

Ðàêóøêà Ä65. Íåò ãâîçäèêà. Ñîñòîèò èç äâóõ ÷àñòåé. Äåòåêöèÿ 1.7 ì.

: 19.00Ãðí.