(099)211-11-96
(063)73-75-999
(096)14-34-000
(0)
$ :

:

:

/ Ñïóòíèêîâîå è ýôèðíîå ÒÂ / Ñïóòíèêîâûå àíòåííû
Âàðèàíò (4)
TRIAX (6)
Mabo (1)
: ( | ), ( | ), ( | )
Ñïóòíèêîâàÿ àíòåííà Triax TDS-110

Ñïóòíèêîâàÿ àíòåííà Triax TDS-110

Àíòåííà ñïóòíèêîâàÿ Triax TDS 110 - 1,1ì

: 1,159.00Ãðí.

Ñïóòíèêîâàÿ àíòåííà Triax TDS-78

Ñïóòíèêîâàÿ àíòåííà Triax TDS-78

Àíòåííà ñïóòíèêîâàÿ Triax TDS 78 - 0,78ì

: 581.40Ãðí.

Ñïóòíèêîâàÿ àíòåííà ÑÀ 1200 (1,1ì)

Ñïóòíèêîâàÿ àíòåííà ÑÀ 1200 (1,1ì)

Àíòåííà ñïóòíèêîâàÿ îôñåòíàÿ 1,1ì

: 807.50Ãðí.

Ñïóòíèêîâàÿ àíòåííà ÑÀ 901 (0,85ì)

Ñïóòíèêîâàÿ àíòåííà ÑÀ 901 (0,85ì)

Àíòåííà ñïóòíèêîâàÿ îôñåòíàÿ 0,85ì

: 332.50Ãðí.

Ñïóòíèêîâàÿ àíòåííà ÑÀ 903Ì (0,88ì)

Ñïóòíèêîâàÿ àíòåííà ÑÀ 903Ì (0,88ì)

Àíòåííà ñïóòíèêîâàÿ îôñåòíàÿ 0,88ì

: 351.50Ãðí.

 Ñïóòíèêîâàÿ àíòåííà ÑÀ 902(0,9ì)

Ñïóòíèêîâàÿ àíòåííà ÑÀ 902(0,9ì)

Àíòåííà ñïóòíèêîâàÿ îôñåòíàÿ 0,9ì

: 357.20Ãðí.

Ñïóòíèêîâàÿ àíòåííà MABO 0,85 ì.

Ñïóòíèêîâàÿ àíòåííà MABO 0,85 ì.

0,85ì îô. àçèìóò. ñòàëü

: 475.00Ãðí.

Ñïóòíèêîâàÿ àíòåííà Triax TDS-64

Ñïóòíèêîâàÿ àíòåííà Triax TDS-64

Àíòåííà ñïóòíèêîâàÿ Triax TDS64 - 0,64ì

: 535.80Ãðí.

Ñïóòíèêîâàÿ àíòåííà Triax TDS-88 (Grey)

Ñïóòíèêîâàÿ àíòåííà Triax TDS-88 (Grey)

Àíòåííà ñïóòíèêîâàÿ Triax TDS 88 - 0,88ì. Öâåò - ñåðûé

: 893.00Ãðí.

Ñïóòíèêîâàÿ àíòåííà Triax TDS-88 (Red)

Ñïóòíèêîâàÿ àíòåííà Triax TDS-88 (Red)

Àíòåííà ñïóòíèêîâàÿ Triax TDS 88 - 0,88ì. Öâåò - êðàñíûé

: 893.00Ãðí.

Ñïóòíèêîâàÿ àíòåííà Triax TDS-88 (Black)

Ñïóòíèêîâàÿ àíòåííà Triax TDS-88 (Black)

Àíòåííà ñïóòíèêîâàÿ Triax TDS 88 - 0,88ì. Öâåò - ÷åðíûé

: 893.00Ãðí.