(099)211-11-96
(063)73-75-999
(096)14-34-000
(0)
$ :

:

:

/ Ïåðåõîäíûå ðàìêè / BMW
: ( | ), ( | ), ( | )
Ðàìêà 95-9307B BMW 5-Series-03 E39 2 DIN

Ðàìêà 95-9307B BMW 5-Series-03 E39 2 DIN

Ðàìêà ïåðåõîäíàÿ äëÿ óñòàíîâêè 2DIN ãîëîâíûõ óñòðîéñòâ âìåñòî øòàòíûõ, â àâòîìîáèëè BMW 5-Series 97-03

: 1,520.00Ãðí.

Ðàìêà BMW-K500 5/X5 (95>) ñ êàðìàíîì

Ðàìêà BMW-K500 5/X5 (95>) ñ êàðìàíîì

Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà äëÿ BMW-K500 5/X5 (95>) ñ êàðìàíîì

: 779.00Ãðí.

Ðàìêà 281023-03 BMW 1 E87/3 E90

Ðàìêà 281023-03 BMW 1 E87/3 E90

Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà BMW 1 ñåðèè(E87) / 3 ñåðèè (E90) 2004-> Öâåò: ÷¸ðíûé

: 570.00Ãðí.

Ðàìêà 281020-06 BMW 5/X5 (95>áåç êîìïþòåðà)
Ðàìêà 281023-01 BMW 3 (98->)

Ðàìêà 281023-01 BMW 3 (98->)

Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà äëÿ BMW 3 ñåðèè (E46) 01/1998->2005

: 342.00Ãðí.