(099)211-11-96
(063)73-75-999
(096)14-34-000
(0)
$ :

:

:

/ Ñïóòíèêîâîå è ýôèðíîå ÒÂ / Öèôðîâîå ýôèðíîå òåëåâèäåíèå DVB-T2 / Òþíåðû DVB-T2
: ( | ), ( | ), ( | )
Trimax TR-2012HD - öèôðîâîé ýôèðíûé DVB-T2 ðåñèâåð

Trimax TR-2012HD - öèôðîâîé ýôèðíûé DVB-T2 ðåñèâåð

Trimax TR-2012HD - åùå îäèí ýôèðíûé öèôðîâîé ñåò-òîï-áîêñ ñòàíäàðòà 2-ãî ïîêîëåíèÿ ýôèðíîãî öèôðîâîãî âåùàíèÿ DVB-T2.

: 1,425.00Ãðí.