(099)211-11-96
(063)73-75-999
(096)14-34-000
(0)
$ :

:

:

/ Êàìåðû / Falcon
: ( | ), ( | ), ( | )
Falcon RC50CCD-170

Falcon RC50CCD-170

Îïèñàíèå Falcon RC-50CCD-170: Êàìåðà çàäíåãî âèäà, öâåòíàÿ ñ ïîäñâåòêîé. Ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ íàðóæíîé óñòàíîâêè âîçëå íîìåðíîãî çíàêà.

: 950.00Ãðí.