(099)211-11-96
(063)73-75-999
(096)14-34-000
(0)
$ :

:

:

/ GPS íàâèãàöèÿ / 7'' / Digital
: ( | ), ( | ), ( | )
GPS-íàâèãàòîð Digital DGP-7010 (Íàâèòåë)

GPS-íàâèãàòîð Digital DGP-7010 (Íàâèòåë)

Ðàñïîëîæåíèå äèñïëåÿ: Èíòåãðèðîâàííûé 7" TFT Öâåòíîé, 800x480 Innolux, Features: Touch-screen. Ðàçìåð âíóòðåííåé ïàìÿòè: 2 ÃÁ. Ôëýø êàðòû: Supported up to 4ÃÁ Micro SD Card

: 2,527.00Ãðí.