(099)211-11-96
(063)73-75-999
(096)14-34-000
(0)
$ :

:

:

/ Ìåõàíè÷åñêèå ñðåäñòâà çàùèòû / Çàìêè íà êàïîò / MUL-T-LOCK
: ( | ), ( | ), ( | )
     Ìåõàíè÷åñêèé áëîêèðàòîð êàïîòà Hood Lock 95i

Ìåõàíè÷åñêèé áëîêèðàòîð êàïîòà Hood Lock 95i

Óíèâåðñàëüíûé ìåõàíè÷åñêèé áëîêèðàòîð êàïîòà àâòîìîáèëÿ, ñ öèëèíäðîì MUL-T-LOCK Interactive è âîçìîæíîñòüþ îáúåäèíåíèÿ â ìàñòåð-ñèñòåìó ñ óíèâåðñàëüíûì çàìêîì ÌUL-T-LOCK...

: 1,767.00Ãðí.

    Ìåõàíè÷åñêèé áëîêèðàòîð êàïîòà Hood Lock 95

Ìåõàíè÷åñêèé áëîêèðàòîð êàïîòà Hood Lock 95

Óíèâåðñàëüíûé ìåõàíè÷åñêèé áëîêèðàòîð êàïîòà àâòîìîáèëÿ, ñ öèëèíäðîì MUL-T-LOCK Classic è âîçìîæíîñòüþ îáúåäèíåíèÿ â ìàñòåð-ñèñòåìó ñ çàìêàìè ÌUL-T-LOCK (CTL-11 VIP,CTL-50)

: 1,767.00Ãðí.

    Ýëåêòðè÷åñêèé áëîêèðàòîð êàïîòà Hood Lock Reactive

Ýëåêòðè÷åñêèé áëîêèðàòîð êàïîòà Hood Lock Reactive

Óíèâåðñàëüíûé ýëåêòðè÷åñêèé áëîêèðàòîð êàïîòà àâòîìîáèëÿ ñ âîçìîæíîñòüþ îáúåäèíåíèÿ ñ ñèãíàëèçàöèåé, èììîáèëàéçåðîì. Àâòîíîìíàÿ óñòàíîâêà, ñðàáîòêà òîëüêî ïðè íàòÿæåíèè øòàòíîãî...

: 1,482.00Ãðí.