(099)211-11-96
(063)73-75-999
(096)14-34-000
(0)
$ :

:

:

/ Ïåðåõîäíûå ðàìêè / Nissan
: ( | ), ( | ), ( | )
  Ðàìêà 281210-06 Nissan Primera (P-11)

Ðàìêà 281210-06 Nissan Primera (P-11)

Ðàìêà ïåðåõîäíàÿ äëÿ óñòàíîâêè ãîëîâíûõ óñòðîéñòâ âìåñòî øòàòíûõ, àâòîìîáèëè Nissan Primera (P11)(àíòðàöèò)

: 513.00Ãðí.

  Ðàìêà 281210-12 Nissan Versa/Tiida (07) ÷¸ðíàÿ

Ðàìêà 281210-12 Nissan Versa/Tiida (07) ÷¸ðíàÿ

Ðàìêà ïåðåõîäíàÿ äëÿ óñòàíîâêè ãîëîâíûõ óñòðîéñòâ 1DIN âìåñòî øòàòíûõ, â àâòîìîáèëè Nissan Tiida, Versa

: 1,045.00Ãðí.

Ðàìêà 281210-07 Nissan Almera

Ðàìêà 281210-07 Nissan Almera

Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà ACV 281210-07 äëÿ óñòàíîâêè 1Din ãîëîâíîãî óñòðîéñòâà âìåñòî øòàòíîãî íà àâòîìîáèëè Nissan Almera 03/2000->. Öâåò: ÷åðíûé

: 494.00Ãðí.

Ðàìêà 281210-08 Nissan Almera Tino(01->04)

Ðàìêà 281210-08 Nissan Almera Tino(01->04)

Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà 281210-08 Nissan Almera Tino(01->04)

: 608.00Ãðí.

Ðàìêà 281210-10 Nissan (350Z) ÷¸ðíàÿ

Ðàìêà 281210-10 Nissan (350Z) ÷¸ðíàÿ

Ðàìêà 281210-10 Nissan (350Z) ÷¸ðíàÿ

: 1,140.00Ãðí.

Ðàìêà 281210-14 Nissan Altima (05->06)

Ðàìêà 281210-14 Nissan Altima (05->06)

Ðàìêà 281210-14 Nissan Altima (05->06)

: 1,026.00Ãðí.

Ðàìêà 99-7426 Nissan Murano (09)

Ðàìêà 99-7426 Nissan Murano (09)

Ðàìêà 99-7426 Nissan Murano (09)

: 1,406.00Ãðí.

Ðàìêà AVC 281210-09 Nissan Almera 03/2001->

Ðàìêà AVC 281210-09 Nissan Almera 03/2001->

Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà äëÿ àâòîìîáèëåé Nissan Almera 03/2001-> Öâåò: ÷¸ðíûé

: 570.00Ãðí.

Ðàìêà NN1640B Nissan Maxima (07)

Ðàìêà NN1640B Nissan Maxima (07)

Ðàìêà NN1640B Nissan Maxima (07)

: 1,444.00Ãðí.

Ðàìêà NN1649B Nissan Murano (09)

Ðàìêà NN1649B Nissan Murano (09)

Ðàìêà NN1649B Nissan Murano (09)

: 1,482.00Ãðí.