(099)211-11-96
(063)73-75-999
(096)14-34-000
(0)
$ :

:

:

/ Ïåðåõîäíûå ðàìêè / Lexus
: ( | ), ( | ), ( | )
  Ðàìêà Lexus 2083 B GS 98-03

Ðàìêà Lexus 2083 B GS 98-03

Óñòàíîâî÷íàÿ ðàìêà äëÿ Lexus 2083 B GS 1998-2003

: 2,185.00Ãðí.

Ðàìêà 11-078 Lexus LX470 98-202/Toyota LC100 98-03 (Carav)

Ðàìêà 11-078 Lexus LX470 98-202/Toyota LC100 98-03 (Carav)

Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà 11-078 íà Lexus LX470 98-202/Toyota LC100 98-03 (Carav)

: 1,140.00Ãðí.

Ðàìêà 95-8152 Lexus GS 98-05

Ðàìêà 95-8152 Lexus GS 98-05

Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà äëÿ óñòàíîâêè àâòîìàãíèòîë ñòàíäàðòà 2 DIN â øòàòíîå ìåñòî â àâòîìîáèëè Lexus GS äî 2005 ãîäà âûïóñêà.

: 1,425.00Ãðí.

Ðàìêà LS2075B Lexus IS200/300 (1999-05)(Scosche)

Ðàìêà LS2075B Lexus IS200/300 (1999-05)(Scosche)

Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Scosche LS2075B äëÿ óñòàíîâêè 1Din ãîëîâíîãî óñòðîéñòâà

: 1,235.00Ãðí.