(099)211-11-96
(063)73-75-999
(096)14-34-000
(0)
$ :

:

:

/ Ïåðåõîäíûå ðàìêè / Seat
: ( | ), ( | ), ( | )
    Ðàìêà 2 DIN Seat Altea (01-05)

Ðàìêà 2 DIN Seat Altea (01-05)

Óñòàíîâî÷íàÿ ðàìêà 2 DIN äëÿ Seat Altea (01-05).

: 570.00Ãðí.

   Ðàìêà 281320-08 Seat Toledo/Leon

Ðàìêà 281320-08 Seat Toledo/Leon

Óñòàíîâî÷íàÿ ðàìêà 1 DIN äëÿ 281320-08 Seat Toledo/Leon. Öâåò ÷åðíûé

: 380.00Ãðí.

 Ðàìêà 281328-33 Seat Leon (05->) black

Ðàìêà 281328-33 Seat Leon (05->) black

Ðàìêà 281328-33 Seat Leon (05->) black

: 608.00Ãðí.

Ðàìêà 281328-04 Seat Altea

Ðàìêà 281328-04 Seat Altea

Ðàìêà ïåðåõîäíàÿ äëÿ óñòàíîâêè ãîëîâíîãî óñòðîéñòâà 2-DIN âìåñòî øòàòíîãî à àâòîìîáèëÿç Seat Altea/Toledo 01/2004->2005

: 570.00Ãðí.

Ðàìêà 281328-06-1 Seat Ibiza 08 azabache black (AL6)

Ðàìêà 281328-06-1 Seat Ibiza 08 azabache black (AL6)

Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà ACV 281328-06-1 äëÿ çàìåíû øòàòíîãî ãîëîâíîãî óñòðîéñòâà íà 1DIN èëè 2DIN íà àâòîìîáèëÿõ Seat Ibiza (6J) 2008->

: 722.00Ãðí.

Ðàìêà 281328-06-3 Seat Ibiza 08 conemara grey (AS2)

Ðàìêà 281328-06-3 Seat Ibiza 08 conemara grey (AS2)

Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà ACV 281328-06-3 äëÿ çàìåíû øòàòíîãî ãîëîâíîãî óñòðîéñòâà íà 1DIN èëè 2DIN íà àâòîìîáèëÿõ Seat Ibiza (6J) 2008->

: 722.00Ãðí.

Ðàìêà 281328-06-4 Seat Ibiza 08 dublin grey (AM1)
Ðàìêà 281328-22 Seat Altea (04),Toledo(05)

Ðàìêà 281328-22 Seat Altea (04),Toledo(05)

Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Seat Altea / Toledo 01/2004->2005

: 570.00Ãðí.