(099)211-11-96
(063)73-75-999
(096)14-34-000
(0)
$ :

:

:

/ Àâòîìàãíèòîëû / Àíòåííû FM
Autofun (6)
Blaupunkt (1)
Bosch (1)
Calearo (5)
Celsior (4)
Ivolga (1)
Raznoe (3)
Supra (1)
: ( | ), ( | ), ( | )
1   2    >>
 Àíòåííà àêòèâíàÿ Blaupunkt AutoFun Line

Àíòåííà àêòèâíàÿ Blaupunkt AutoFun Line

èï òîâàðà: Àíòåííà Àêñåññóàð äëÿ ãðóïïû: Ãîëîâíûå óñòðîéñòâà Îïèñàíèå: Àâòîìîáèëüíàÿ àíòåííà, àêòèâíàÿ âíóòðèñàëîííàÿ ïîâûøåííîé ÷óâñòâèòåëüíîñòè ñî ñâåòîâîé èíäèêàöèåé ðàáîòû (îòêëþ÷àåìîé)

: 475.00Ãðí.

Àíòåííà àâòîìàò AN-1400

Àíòåííà àâòîìàò AN-1400

Àíòåííà àâòîìàò AN-1400

: 513.00Ãðí.

Àíòåííà àêòèâíàÿ Autofun ANT-107

Àíòåííà àêòèâíàÿ Autofun ANT-107

Âíóòðèñàëîííàÿ àêòèâíàÿ àíòåííà Äèàïàçîí: ÓÊÂ/FM Êîýôôèöèåíò óñèëåíèÿ: 12 äÁ

: 190.00Ãðí.

Àíòåííà àêòèâíàÿ Autofun ANT-111

Àíòåííà àêòèâíàÿ Autofun ANT-111

Òèï: áîðòîâàÿ àêòèâíàÿ íåíàïðàâëåííàÿ àíòåííà Ìåñòî óñòàíîâêè: íà êðûøå àâòî Äèàïàçîí ðàáîòû: AM (535-1605) êÃö FM (88-108) ÌÃö

: 285.00Ãðí.

Àíòåííà àêòèâíàÿ Bosch

Àíòåííà àêòèâíàÿ Bosch

Àâòîìîáèëüíàÿ àíòåííà, àêòèâíàÿ âíóòðèñàëîííàÿ ïîâûøåííîé ÷óâñòâèòåëüíîñòè. Ìîíòèðóåòñÿ ê ñòåêëó àâòîìîáèëÿ ñ âíóòðåííåé ñòîðîíû. Îðèãèíàëüíàÿ êîíñòðóêöèÿ êðåïëåíèÿ...

: 380.00Ãðí.

Àíòåííà àêòèâíàÿ Celsior CS-A 103

Àíòåííà àêòèâíàÿ Celsior CS-A 103

Àêòèâíàÿ âíóòðåííÿÿ àíòåííà íà ñòåêëî Celsior CS-A 103.

: 304.00Ãðí.

Àíòåííà àêòèâíàÿ Ivolga 101

Àíòåííà àêòèâíàÿ Ivolga 101

Óâåðåííûé ïðèåì â äèàïàçîíå 65 - 108 ÌÃö Ïîâûøàåò êà÷åñòâî ðàäèîïðèåìà àâòîìàãíèòîë âñåõ ìàðîê Ðàáîòà â óñëîâèÿõ àêòèâíûõ ïîìåõ è ñëàáîãî ðàäèîñèãíàëà Ïîâûøàåò êà÷åñòâî ïðèåìà...

: 361.00Ãðí.

Àíòåííà àêòèâíàÿ Supra SAF-6

Àíòåííà àêòèâíàÿ Supra SAF-6

Èñïîëüçóåòñÿ ñ ëþáûì òèïîì ìàãíèòîë; Êðåïèòñÿ íà ëîáîâîå ñòåêëî; Óâåðåííî ðàáîòàåò â óñëîâèÿõ ãîðîäñêèõ ïðîìûøëåííûõ ïîìåõ è ñèëüíîãî ñèãíàëà âáëèçè îò ðàäèîñòàíöèé, à òàêæå âäàëè îò ðàäèîñòàíöèé çà ãîðîäîì

: 323.00Ãðí.

Àíòåííà àêòèâíàÿ Titan

Àíòåííà àêòèâíàÿ Titan

Âíóòðèñàëîííàÿ àêòèâíàÿ FM àíòåííà Titan, íà ñòåêëî (ëó÷è).

: 190.00Ãðí.

Àíòåííà AN-3504

Àíòåííà AN-3504

Àíòåííà AN-3504 àâòîìàòè÷åñêàÿ, õðîì FK

: 513.00Ãðí.

Àíòåííà Calearo 76 77 150 (àâòîìàò)

Àíòåííà Calearo 76 77 150 (àâòîìàò)

Àêòèâíàÿ AM/FM àíòåííà ñ õðîìèðîâàííûì òåëåñêîïè÷åñêèì ñòåðæíåì. AM/FM êàáåëü: L = 1,2 ì / Z = 150 Îì / C=80 ïÔ/ì. AM/FM êîííåêòîð: Plug M. Äëèíà ñòåðæíÿ: 79 ñì.

: 855.00Ãðí.

Àíòåííà Calearo 76 77 151 (àâòîìàò)

Àíòåííà Calearo 76 77 151 (àâòîìàò)

Àêòèâíàÿ àíòåííà. Äëèíà ñòåðæíÿ - 79 ñì. Òåëåñêîïè÷åñêèå ñåêöèè - 5. Ìîíòàæíîå îòâåðñòèå - 18 ìì. Íàêëîí - 3°/8°/15°/23°/30°. Ãàáàðèòû (LxBxH) - 5,6x8,5x17.

: 893.00Ãðí.

Àíòåííà Calearo 7677901

Àíòåííà Calearo 7677901

Àâòîìîáèëüíàÿ àíòåííà Calearo 7677901 Òèï àíòåííû: Àêòèâíàÿ Âàðèàíò óñòàíîâêè: Íà êðûøó Íàçíà÷åíèå àíòåííû: Ðàäèî

: 779.00Ãðí.

Àíòåííà Calearo 7697006

Àíòåííà Calearo 7697006

AM/FM êàáåëü: L=2.4 ì/Z=150 Îì/C=85 ïÔ/ì. AM/FM êîííåêòîð: SPA 4. Àêòèâíàÿ: ïèòàíèå ïî îòäåëüíîìó êàáåëþ. Óñòàíîâêà: âíóòðåííÿÿ, íà âåòðîâîå ñòåêëî

: 399.00Ãðí.

Àíòåííà Calearo 7697015

Àíòåííà Calearo 7697015

Àêòèâíàÿ AM/FM àíòåííà ìàëåíüêîãî ðàçìåðà äëÿ âíóòðåííåé óñòàíîâêè íà âåòðîâîå ñòåêëî. Óñèëåíèå AM è FM ðàäèî äèàïàçîíà. AM/FM êàáåëü: L = 2,4 ì / Z = 150 Îì / C = 85 ïÔ/ì. AM/FM êîííåêòîð: SPA 4.

: 437.00Ãðí.

Àíòåííà ïàññèâíàÿ Autofun ANT-108B

Àíòåííà ïàññèâíàÿ Autofun ANT-108B

Òèï: áîðòîâàÿ ïàññèâíàÿ íåíàïðàâëåííàÿ àíòåííà Ìåñòî óñòàíîâêè: íà êîðïóñ àâòî, íàðóæíîå ïðèìåíåíèå Äèàïàçîí ðàáîòû: ÀÌ / FM

: 180.50Ãðí.

Àíòåííà ïàññèâíàÿ Autofun ANT-108S

Àíòåííà ïàññèâíàÿ Autofun ANT-108S

Òèï: áîðòîâàÿ ïàññèâíàÿ íåíàïðàâëåííàÿ àíòåííà Ìåñòî óñòàíîâêè: íà êîðïóñ àâòî, íàðóæíîå ïðèìåíåíèå Äèàïàçîí ðàáîòû: ÀÌ / FM

: 152.00Ãðí.

Àíòåííà ïàññèâíàÿ Autofun ANT-109

Àíòåííà ïàññèâíàÿ Autofun ANT-109

Òèï: áîðòîâàÿ ïàññèâíàÿ íåíàïðàâëåííàÿ àíòåííà Ìåñòî óñòàíîâêè: êîðïóñ àâòîìîáèëÿ Äèàïàçîí ðàáîòû: AM (535-1605) êÃö FM (88-108) ÌÃö

: 171.00Ãðí.

Àíòåííà ïàññèâíàÿ Autofun ANT-112

Àíòåííà ïàññèâíàÿ Autofun ANT-112

Òèï: áîðòîâàÿ ïàññèâíàÿ íåíàïðàâëåííàÿ àíòåííà Ìåñòî óñòàíîâêè: íà êðûøå àâòî Äèàïàçîí ðàáîòû: AM (535-1605) êÃö FM (88-108) ÌÃö

: 209.00Ãðí.

Âíóòðèñàëîííàÿ àêòèâíàÿ àíòåííà Celsior  WIT-223

Âíóòðèñàëîííàÿ àêòèâíàÿ àíòåííà Celsior WIT-223

Âíóòðèñàëîííàÿ àêòèâíàÿ àíòåííà WIT-223.

: 190.00Ãðí.

1   2    >>